KONFERENCJA „WIĘZI ZAMIAST WIĘZIEŃ”

13 lutego 2015 roku odbyła się Konferencja postpenitencjarna „Więzi zamiast więzień”, która odbyła się w Wydziale Mediów, Aktorstwa i Reżyserii Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach mieszczącym się w Zabrzu , ul. Park Hutniczy 3.
 
Konferencja to podsumowanie projektu innowacyjngo testującego „Pi Model kompleksowego systemu współpracy z przedsiębiorcami dla wsparcia wchodzenia na rynek pracy młodych więźniów”.
Konferencja miała charakter badawczo-rozwojowy. Organizatorami byli Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Fundacja POMOST Miasto Zabrze
Celem konferencji było spotkanie środowisk naukowych, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką resocjalizacji i pomocy postpenitencjarnej. Podsumowanie projektu naukowego było także okazją do spotkania z jego przyszłymi realizatorami na terenie województwa śląskiego.
 
Honory otwarcia Konferencji pełniła Prezydent Miasta Zabrze Pani Małgorzata Mańka- Szulik, która wspiera Fundację Pomost od dawna.
 
W ramach współpracy z Fundacją Rozwoju KUL w projekcie uczestniczyli:
- Fundacja POMOST
- Miasto ZABRZE
- Fundacja ULICA
 
W konferencji udział wzięli również:
- jednostki postpenitencjarne z województwa śląskiego.
- instytucje pomocowe:
PowiatowyUrząd Pracy
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Stowarzyszenie„SZANSA”
Zespoły Służby Kuratorskiej
 
------------------------------
PROGRAM KONFERENCJI
10:00 Rozpoczęcie konferencji
10:10 Dr hab. Iwona Niewiadomska, dr Joanna Chwaszcz, KUL, Lublin
Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących współpracę podmiotów z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy więźniom opuszczającym zakłady karne – podsumowanie realizacji projektu.
10:40 dr Bogdan Lach SWPS Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Oczekiwane a otrzymywane wsparcie wśród grupy małoletnich sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.
11:00 Jan Szulik, koordynator ds. uzależnień przy UM Zabrze
Rola miasta w rozwiązywaniu problemów społecznych.
11:30 Przerwa Kawowa
11:50 Małgorzata Kowalcze
Czy istnieje specyfika oddziaływań terapeutycznych wobec osób opuszczających Zakłady Karne.
12:10 mjr Marzena Miszkiewicz, kpt Dorota Więcław
Praca na oddziale terapeutycznym w Zakładzie Karnym w Kłodzku.
12:30 Adrian Kowalski, Prezes Fundacji Ulica, Katowice
Dzieci „skazywane” przez swoich rodziców.
12:50 Justyna Szpak, Edward Szeliga, Fundacja Pomost, Zabrze
Pomost do zmian dla osób opuszczających Zakłady Karne.
12:50 Podsumowanie i zakończenie konferencji
------------------------------
 
 
Serdeczne podziękowania za uczestnictwo kierujemy wszystkim uczestniczącym w Konferencji „Więzi zamiast więzień”, a przede wszystkim:
dr Joannie Chwszcz z KUL, dr Bogdanowi Lach z SWPS w Katowicach, Małgorzacie Kowalcze, dyrektor OPILU w Zabrzu, Panu Janowi Szulik, przewodniczącemu Miejskiej Komisji d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Adrianowi Kowalskiemu,  prezespowi Fundacji ULICA