Co robimy

 • Tworzymy i prowadzimy grupy wsparcia w zakładach karnych
 • Prowadzimy warsztaty oraz szkolenia dotyczące uzależnień oraz szeroko rozumianej patologii społecznej.
 • Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu grup stygmatyzowanych
 • Planujemy stworzenie placówki pomocowej i mieszkań readaptacyjnych.
 • Udzielamy wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów związanych z integracją i adaptacją społeczną osobom opuszczającym zakłady karne, bądź inne placówki penitencjarne.

Cele statutowe

 1. Ograniczanie szkód społecznych spowodowanych bezdomnością osób opuszczających Zakłady Karne.
 2. Pomoc w przezwyciężaniu u osób skazanych problemów z adaptacją do życia na wolności.
 3. Organizowanie środowisk lokalnych do realizacji i koordynacji działań postpenitencjarnych.
 4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup stygmatyzowanych.
 5. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 6. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 7. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 8. Ochrona i promocja zdrowia.
 9. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 10. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 11. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.
 12. Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 13. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 14. Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 15. Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa.
 16. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 17. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 18. Działalność charytatywna.

Realizujemy cele w szczególności poprzez:

 1. Tworzenie i prowadzenie placówek pomocowych i mieszkań readaptacyjnych, mających na celu zarówno pomoc osobom opuszczającym zakłady karne, jak również szeroko pojęte dobro i bezpieczeństwo społeczne.
 2. Gromadzenie środków finansowych i dóbr materialnych, z wyłącznym przeznaczeniem na realizację celów statutowych.
 3. Inspirowanie i organizowanie działalności kulturalnej, naukowej, szkoleniowej, wydawniczej oraz inne formy działalności popularyzujące cele Stowarzyszenia.
 4. Podejmowanie współpracy z podmiotami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, które stawiają sobie podobne cele, co Stowarzyszenie.
 5. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych.
 6. Organizowanie imprez masowych, akcji charytatywnych, wystaw, odczytów, prelekcji, zbiórek publicznych oraz innych form propagujących działalność Stowarzyszenia.
 7. Współpracę z osobami i instytucjami zmierzającymi do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, w tym z przedstawicielami nauki, kultury i sztuki oraz samorządami lokalnymi.
 8. Pozyskiwanie mieszkań i ich prowadzenie wraz z osobami opuszczającymi zakłady karne.
 9. Inne działania sprzyjające osiąganiu statutowych celów Organizacji.
 10. Współpracę z zakładami karnymi.
 11. Tworzenie grup wsparcia w zakładach karnych.
 12. Propagowanie problematyki o charakterze penitencjarnym i postpenitencjarnym.
 13. Prowadzenie warsztatów i szkoleń dotyczących : uzależnień oraz szeroko rozumianej patologii społecznej.
 14. Organizowanie warsztatów zawodowych dla osób skazanych.
 15. Udzielanie pomocy osobom skazanym oraz ich rodzinom, szczególnie w zakresie pomocy:
  • moralnej,
  • materialnej,
  • prawnej,
  • poradnictwa.

 

Historia projektu

Fundacja Pomost powstała w 2012 roku z inicjatywy Edwarda Szeligi, byłego więźnia, ale przede wszystkim człowieka z pasją i wiarą w drugiego człowieka.
Dzięki swoim działaniom Fundacja Pomost wprowadza potrzebną zmianę społeczną. Zresocjalizowani więźniowie to oszczędność dla urzędów i bezpieczeństwo dla mieszkańców.
Fundacja funkcjonuje dzięki wsparciu instytucji publicznych i osób prywatnych.   

Chcesz pomóc?

Prowadzisz podmiot gospodarczy? Szukamy również nowych partnerów.

Zachęcamy do zapoznania się z wizytówką Fundacji POMOST.

Dziękujemy ClosBrothers Creative Angency

Kontakt

32 271-47-88
606 486 421
pomost@poczta.pl