Ośrodek READAPTACYJNY FUNDACJI POMOST

Założenia merytoryczne i przebieg programu readaptacji

Powrót do społeczeństwa po wyjściu z więzienia można porównać do sytuacji kryzysowej, dla zrozumienia tej trudnej sytuacji i tym samym stworzenia efektywnego programu readaptacji społecznej, ważne jest uwzględnienie szerokiego spektrum czynników biologicznych, społeczno-kulturowych i psychologicznych.

Program realizowany przez ośrodek jest modelem o charakterze integracyjnym łączącym podejście terapeutyczne z resocjalizacyjno-wychowawczym. 

Za jeden z najważniejszych czynników leczących w terapii uznajemy potencjał jaki tkwi w relacji indywidualnej asystent – klient oraz tworzenie indywidualnych ścieżek rozwoju społeczno-zawodowego. W programie wykorzystywane są również elementy arteterapii, ergoterapii, zajęcia sportowe i rekreacyjne. Społeczność korekcyjno-terapeutyczna to obszar w którym następuje integracja elementów resocjalizacyjnych i terapeutycznych. Program opiera się na innowacyjnych narzędziach diagnostyczno wpierających, wypracowanych w ramach projektu Fundacji Rozwoju KUL „PI Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących współpracę podmiotów z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy więźniom opuszczającym zakłady karne”. W ramach programu współpracujemy z instytucjami: Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu (OPiLU), MOPR w Zabrzu, PUP w Zabrzu, kuratorzy zawodowi oraz placówki oświatowe.

Podstawowe cele programu:
 • nabycie umiejętności potrzebnych do poruszania się w ogólnie akceptowalnych normach społecznych,
 • nabycie umiejętności pomocnych do podejmowania nowych, konstruktywnych ról społecznych,
 • rozwinięcie umiejętności poruszania się na rynku pracy.
Jak to wygląda?
 • W pierwszym etapie pobytu w ośrodku praca z klientem opiera się na budowaniu relacji w duchu dialogu motywującego oraz rzetelnej diagnozie potencjału readaptacyjnego. Jest to również czas adaptacji do nowego środowiska oraz norm i zasad panujących w ośrodku. Narzędzia wykorzystywane w pierwszym etapie oraz przez cały pobyt w Ośrodku to społeczność przepustkowa, społeczność korekcyjno-terapeutyczna oraz indywidualny kontakt z asystentem osoby opuszczającej zakład karny.
 • Każdy podopieczny ma przydzielonego Asystenta z którym pracuje w kontakcie indywidulanym przez cały swój pobyt.
 • Już od pierwszego miesiąca pobytu zwracamy uwagę na rozwój umiejętności psychospołecznych, w tym szczególnie komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności rozpoznawania i wyrażania swoich emocji.
 • W trzecim miesiącu pobytu wprowadzamy dodatkowe warsztaty, np. „Testament serca”, które trwają trzy miesiące. Warsztaty mają na celu realne spojrzenie na swoje mocne strony i zasoby na których można budować swoją zmianę, jak również analizować deficyty jako obszary do rozwoju.
 • Od piątego miesiąca grupowo oraz indywidualnie budujemy motywację do dalszych zmian.
 • Po pierwszym miesiącu rozpoczynamy pracę nad budowaniem indywidualnego planu readaptacji, który jest realizowany do końca pobytu w Ośrodku.
 • 12 miesiąc – zakończenie pobytu w Ośrodku.
 • Osoby uzależnione mają możliwość udziału w terapii uzależnień.
 • Każdy w Ośrodku ma dostęp do kuchni i zaplecza sanitarnego. Nie gwarantujemy zbiorowego żywienia, każdy podopieczny z pomocom Asystenta ma za zadanie zapewnić sobie wyżywienie podczas pobytu w Ośrodku.

Harmonogram readaptacji:
 • Społeczność korekcyjno-terapeutyczna - cały okres pobytu
 • Bilans dnia - cały okres pobytu
 • Rozpoczęcie realizacji programu – diagnoza, podpisanie kontraktu - 1 miesiąc pobytu
 • Budowanie pasji – umiejętne zarządzanie czasem wolnym - cały okres pobytu
 • Rozwój umiejętności psychospołecznych: (warsztaty komunikacji interpersonalnej, warsztaty radzenia sobie z emocjami) - od 2 miesiąca
 • Testament serca - od 2 do 5 miesiąca
 • Praca nad motywacją - od 5 miesiąca do końca pobytu
 • Osobisty plan readaptacji - od 6 miesiąca do końca pobytu:
  •     aktywizacja zawodowa
  •     szkolenia zawodowe
  •     prace społecznie użyteczne    
  •     uzupełnianie wykształcenia
  •     znalezienie mieszkania po pobycie w ośrodku
  •     planowanie budżetu domowego